پژوهشگران ایرانی برای ورود به عرصه تولید فاصله‌ای با ابرقدرت‌ها ندارند

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی گفت: پژوهشگران و فناوران ایرانی ثابت کرده‌اند به لحاظ دانش نظری و جسارت و جرأت برای ورود به عرصه تولید محصولات مختلف، هیچگونه فاصله‌ای با دیگران ندارند.

ادامه مطلب